ธกส. ให้ยืมแก้หนี้นอกระบบ รายละ 100,000 บาท

ธกส. ให้ยืมแก้หนี้นอกระบบ รายละ 100,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้วงเงิน 100,000 บาทต่อคน เพื่อช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โพสต์ข้อมูลความคงตัวในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบผ่านทาง Facebook ธ.ก.ส. เนื่อง จาก มองการณ์ ไกล ชาว ไร่ จึง อยู่

ใน ความ ยาก ลําบาก กับ ปัญหา หนี้ มาก กว่า ราย ได้.

และเนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากประสบปัญหาและไม่สามารถขอรับบริการสินเชื่อจากสถาบันต่างๆ ได้ จึงหันไปพึ่งกองทุนนอกระบบ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง

และไม่เป็นธรรม ธ.ก.ส. เสนอโครงการช่วยเหลือเกษตรกร เปิดรับคนที่ทำงานเป็นเกษตรกร หรือคนในครอบครัวที่ทำงานเป็นเกษตรกร หากคุณมีหนี้นอกระบบ สามารถขอสินเชื่อเพื่อชำระ

หนี้นอกระบบได้

ในโครงการนี้ ธ.ก.ส. ได้กำหนดวงเงินชำระหนี้นอกระบบสูงสุดต่อท่านละ 100,000 บาท และกรณีต้องการรักษาที่ดินทำกินไม่ให้ถูกริบ วงเงินสูงสุดที่ธนาคารกำหนดคือ 150,000 บาท

แต่ที่ดินต้องจำนองไว้กับธนาคาร จะนอนกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับโครงการนี้คือ 12% ต่อปี ระยะเวลาการชำระคืนของผู้กู้สามารถเป็น 3 เดือนหรือ 6 เดือนและระยะเวลาการ

ชำระคืนทั้งหมดต้องไม่เกิน 12 ปีนับจากวันที่กู้ยืม

และหลังจากชำระหนี้ให้กับธนาคารแล้ว หากคุณมีประวัติการชำระที่ดีตรงเวลา ธนาคารจะพิจารณาคืนดอกเบี้ยเป็น 30% ของดอกเบี้ยที่จ่ายไป

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารของคุณ ธ.ก.ส. สาขาที่ใช้บริการประจำหรือที่แต่ละสาขา หรือ

โทร 0-2555-0555

ใส่ความเห็น