ธนาคารกสิกรไทย เงินกู้สู้ไปด้วยกัน ให้รายละ 35,000

ธนาคารกสิกรไทย เงินกู้สู้ไปด้วยกัน ให้รายละ 35,000

เนื่องปัจจุบั นสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CV ซึ่งมีผลกระทบกั บชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้อย่างป กติธนาคารกสิกรไทยได้เห็น

ถึงปัญหาความลำบากของพี่น้อ งประชาชน

จึงได้มีการจัดประชุมกับผู้บริหารและมีความเห็นตรงกันว่า จำเป็นจะต้องหาวิธีเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้ารายย่อย โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการร้านอาหารขนาดเล็กธนาคาร

กสิกรไทย จึงได้จัดให้มีโครงการพิเศษ “เงินกู้สู้ไปด้วยกัน” เพื่อลดภาระและเสริมสภา พความคล่องให้กับผู้ประกอบกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในราคาถูกเพียง 3% และสามารถพักชำระเงิน

ต้นได้นานถึง 3 เดือนทางธนาคารได้กำหนด

อนุมัติวงเงินสูงสุดไว้ถึง 3oo,ooo บๅท โดยไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน และฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท และกำหนดระยะเวลาในการชำระคืนแก่ธนาคาร ได้นานสูงสุดถึง 5 ปี

การสมัครขอสินเชื่อง่ายมากๆ ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น เพียงแค่มีบัญชีกับทางธนาคารกสิกรไทย ก็สามารถสมัครยื่นขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ที่เว็บไซต์ของ

ธนาคารกสิกรไทยเหรียญออกจากนี้

ธนาคารกสิกรไทย ยังได้ตอบรับและสนองนโยบายของ ”ธนาคารแห่งประเทศไทย” มุ่งให้ความช่วยเหลือไปที่กลุ่มลูกค้า SME รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการปิดร้านตามมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของ CV โดยการพักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งจะกำหนด ให้เริ่มพักชำระหนี้ตั้งแต่เมื่อการชำระหนี้เดือน ก.ค. 64 เป็นต้นไปจากโครงการ

เงินกู้พิเศษครั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย

ขอให้เป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวไทย สู้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ใส่ความเห็น