ธ.กรุงไทยเปิด สินเชื่อช่วยเหลือ ให้ยืมเงิน 3O,OOO ผ่อน 6OO เดือน ไม่ต้องค้ำ ทุกอๅชีw

ป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่

เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน

ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้ และสำหรับกลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ ก็สามารถสมัครใช้บริการได้เช่นกัน

ว งเงินสูงสุด 5 เท่าข องรายได้ แต่ไม่เกิ น 1 ล้านบาทไ ม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไ ทยก็ทำได้ เพียงมีรายไ ด้ 30,000 บาทขึ้นไป

กู้ง่ าย ไม่ต้องมีหลักป ระกัน หรือคนค้ำป ระกัน

คุ ณสมบัติผู้กู้

โด ยจะต้อ งเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรา ยได้ต่อเดือนขั้ นต่ำ 30,000 บาทผู้กู้ต้ องมีอายุงา นไม่น้อยก ว่า 1 ปีก รณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรา ยได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000บาท

เปิดร้า นมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ต้อ งไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเงิน ไม่มีห นี้สินล้นพ้นตัววิธีสมั ครสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อ มใช้จากธนาคารกรุ งไทย วิธีส มัครสินเชื่อกรุงไทย Smartmoney ดอกเ บี้ยถูก ไม่ต้อง

ค้ำประกัน ไม่ต้องมีบั ญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

เอ กสารปร ะกอบก ารสมัคร

สำเ นาบัตรประจำตั วประชาช นสำเ นาทะเบีย นบ้านบั ตรประจำตัวพ นักงาน ถ้ามีต้ นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงิ นเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่ นที่แสดงรายได้ท

เชื่อถือไดStatementบุ คคลทั่วไปที่มีรายได้ปร ะจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากก ว่า 3 เดือนเจ้าขอ งร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเ นินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสื

รับรองการจดท ะเบียน หากมี หรือสำเนาทะเบียนการค้า หากมีเอกสา รใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่ อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดี ยวกัน หาก

ต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อท่ านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธ นาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111

ใส่ความเห็น