มีแอปเป๋าตัง กรุงไทย ให้ยื ม 10,O O O ชำ ร ะแค่ 2 1 7 ต่อเ ดื อน

มีแอปเป๋าตัง กรุงไทย ให้ยื ม 10,O O O ชำ ร ะแค่ 2 1 7 ต่อเ ดื อน

สำหรับเงินกู้ธนาคารอื่น หลายคนละเลยที่จะร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ตอนนี้ยังออกสินเชื่อต่อไป และตอนนี้มีอีกสินเชื่อที่แนะนำคือ 10,000 สินเชื่อ 10,000 งวด 217 ต่อเดือน อนุมัติเร็ว

ใน 5 นาที

และวงเงินกู้สูงสุด เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท กู้ง่ายไม่ต้องจำนอง หรือผู้ค้ำประกัน ค่างวดเริ่มต้นที่ 500 บาทต่อเดือน ตามวงเงินกู้และจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกผ่อนชำระ

รายละเอียดและเงื่อนไข คุณสมบัติของผู้กู้

เจ้านายที่ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และกลายเป็นลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองของธนาคาร เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “Wallet” เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน

และมีรายการล่าสุดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ขอสินเชื่อ คุณต้องทำธุรกรรมผ่านแอพ Moneybag อย่างน้อย 10,000 บาทต่อเดือน

เพื่อขอสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT, แอพ Moneybag หรือ Krungthai Connext ไม่มีประวัติความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ไม่มีการล้มละลาย

อัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินกู้

1. อัตราดอกเบี้ยและค่าปรับสำหรับการผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ โดยค่าเริ่มต้น

ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงสุดตามที่ระบุไว้ในสัญญา บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยต่อปี 3% อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

จะไม่เกินประกาศของธนาคารตามสินเชื่อส่วนบุคคล กำกับดูแลการคำนวณฐานปัจจุบันไม่เกิน 25% (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง) ต่อปีนับจากวันที่ผิดนัด เงินต้นของการผ่อนชำระแต่ละงวดยัง

ไม่ถึงที่สุดจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง

หลังจากนั้นจะคำนวณตามยอดคงค้างทั้งหมด จนกว่าการชำระหนี้จะเสร็จสิ้น สูตรคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดคือ (เงินต้น x ดอกเบี้ยค้างชำระ x จำนวนวันที่ค้างชำระ)/365 วัน

2. วงเงินกู้และระยะเวลากู้ยืม รายได้สุทธิสูงสุด 5 เท่า สำหรับร้านค้าที่มีรายได้สุทธิ = 30,000 บาท วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้สุทธิ สำหรับร้านค้าที่มีรายได้สุทธิ

ใส่ความเห็น