ออมสินปล่อยกู้ 400,000 ราย ลงทะเบียนขอกู้ยืมได้แล้ว

ออมสินปล่อยกู้ 400,000 ราย ลงทะเบียนขอกู้ยืมได้แล้ว

ธนาคารออมสินจะเปิดให้บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 -วันที่ 31

ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

ธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนขอกู้ โดยผู้กู้จะต้องแนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น รูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือ

เอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

โดยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

ผู้ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถยื่นขอกู้ได้ที่แอป MyMo ในขั้นตอนถัดไป รวมระยะเวลาอนุมัติ ไม่เกิน 7 วันทำการ โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินให้กู้ตามขนาดของธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 400,000 ราย

– ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายแบบถาวร

– ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

– ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์

– ภัตตาคาร

– ร้านที่มีลักษณะเป็นบูท

– ไม่ใช่ร้านหาบเร่ แผงลอย รถเข็น เป็นต้น

วิธีการดำเนินงาน

– ธนาคารจะสนับสนุนเงินสินเชื่อวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาท

– วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท

– ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (Effective Rate)

– ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี

– ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะทำการตกลงกับสำนักงานงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีเพื่อความเหมาะสมต่อไป

ใส่ความเห็น