เปิดลงทะเบียน พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย นานสูงสุด 6 งวด จาก ธนาคารออมสิน

เปิดลงทะเบียน พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย นานสูงสุด 6 งวด จาก ธนาคารออมสิน

ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ สูงสุด 6 งวด เพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการการแพร่ระบาด CV-19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ สูงสุด 6 งวด (พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการการแพร่ระบาด CV-19 โดยคาดว่า สามารถ

ช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิ “พักหนี้” ได้กว่า 750,000 ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือกว่า 50,000 ล้านบาท

เงื่อนไขลูกค้าที่มีสิทธิ พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย

ได้รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ เป็นต้น

ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ทางธนาคารจะพักเงินงวดผ่อนชำระให้สูงสุด 6 งวด เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2564

เมื่อสิ้นสุดระยะการพักชำระหนี้ ให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิม

เงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้ จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้ หรือข้อตกลงที่ทำกับธนาคาร

ยกเว้นข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ไทม์ไลน์การรับสิทธิ พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย

ธนาคารออมสิน แบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส โดยลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ Notification แจ้งทางแอปพลิเคชั่น MyMo ให้สามารถกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านแอปพลิ

เคชั่น MyMo จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่พักชำระหนี้ ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระ และไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระ และค่าปรับใด ๆ

สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานด้วยตนเอง หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โทร. 1115

ใส่ความเห็น