เปิดลงทะเบียน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ แค่มีสมุดธ.ออมสิน กู้ได้ทุกคน จาก ธนาคารออมสิน

เปิดลงทะเบียน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ แค่มีสมุดธ.ออมสิน กู้ได้ทุกคน จาก ธนาคารออมสิน

อัพเดท สินเชื่อที่ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานประจำแค่ประกอบอาชีพ ธนาคารออมสิน เข้าใจว่าชีวิตของคุณ มีภาระที่ต้องแบกรับ เราเลยออกแบบ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ให้คุณได้มี

อิสระ ในการกู้ยืมสินเชื่อได้มากขึ้น

กับเงินก้อนที่จะช่วยแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปใช้ ประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง วันนี้โอกาสมาถึงทุกคน ที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอนก็สามารถทำ

เรื่องขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้ทุกคนทุกอาชีพ

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนามรณบัตรผู้สมรส

หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือน

หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชน

บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้)

วงเงินกู้

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ยืมสูงสุดถึง 300,000 บาท

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ยืมได้สูงสุด 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ถ้าเป็นที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน ห้องชุดให้กู้ได้สูงสุด 85% ของราคา

ประเมิน และสุดท้ายที่ดินให้กู้ได้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาชำระหนี้

กรณีเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี หรือ 84 เดือน

กรณีเงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี

ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115

ใส่ความเห็น