เผยสินเชื่อ ผู้มีบัตรสวัสดีการ กู้ 50,000 ไ ม่ต้องค้ำ

เผยสินเชื่อ ผู้มีบัตรสวัสดีการ กู้ 50,000 ไ ม่ต้องค้ำ

เผยสินเชื่อสำหรับผู้มีบัตรสวัสดีการ กู้ 50,000 ไ ม่ต้องค้ำ

จะยิ บมาแนะนำกันในวันนี้ สำหรับ สินเ ชื่อโครงการธนาค ารประชาชน

สำหรับผู้มีบั ตรส วัสดิการแห่งรั ฐ บริการสิ นเชื่ อต ามนโยบ ายรั ฐจากทาง

ธนาค ารออ มสิน มีวงเ งินกู้ยืม สูงสุดที่ 50,000 บ าทต่อร าย เพียงแค่

เป็นผู้ที่ถือบัตรประบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบัตรคนจ น ก็สามารถกู้ได้

โดยไม่ต้ องใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่ อโครงการธนาค ารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ

เป็นบริการสินเชื่ อต ามนโยบ ายรั ฐจากทาง ธนาคารออมสิน ที่เปิ ด

โอกาศให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ สามารถกู้ยืมเงิ น

เพื่อนำไปใช้จ่ายต่ างๆ เพื่อเสริ มภสพ าคล่องทางการเ งิน หรือนำไปจ่ ายหนี้

เนื่องในสถานการ์ณการแ ผ ร่ร ะบ ายของcv 19 ที่กลับมาร ะ บ าดอย่ าง

หนักจนทำให้ประชาชนได้รับผลก ระท บการอย่ างมาก เพราะต้องหยุดงาน

ปิ ดร้ านค้า จนทำให้ไ ม่มีร ายรับ เพราะฉะนั้นการมีวงเงิ นให้การใช้จ่ าย

ในย ามฉุ กเฉิ นเช่นนี้นำว่าเป็นสิ่ งที่จำเป็นอย่ างมาก

ถือว่าเป็นบริการสิ นเชื่ อที่น่าสนใจมากๆ สำหรับ ผู้ที่ถือบัตรประบัตรสวั สดิ

การแห่งรั ฐหรือบั ตรคนจน เวลานี้ทางรั ฐบ าลได้ร่วมมือกับทางธนาค ารออมสิน

ปล่อยกู้ยืมเงิ น สิ นเชื่ อโครงการธนาค า รประชาชน วงเงิ นกู้ยืม

ไม่เกินร ายละ 50,000 บ าท เพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่ านั้น

ก็สามารถ กู้ยืม เ งิน ได้แล้ว

รายละเอียดสิ นเชื่ อ

วงเงิ นกู้ยืม

-กู้ยืมเ งิน สูดสุดที่ 50,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ย

-อัตร าดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ระยะเวลาก ารชำระเงิ นกู้ยืม

-ระยะเวล ากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

คุณสมบั ติสมั ครสิ นเ ชื่อ

-ต้องเป็ นผู้ที่มีการประกอบอาชี พ มีร ายได้แน่นอน

-ต้องมีสัญช าติไทย

-มีอ ายุครบ 20 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีส ถานที่ประกอบอาชี พ สามารถติดต่อได้

-เป็นผู้ล งท ะเบี ยนห นี้นอกระบบ (นร.1)

โดยสามารถล งท ะเบี ยนได้ในวันที่ขอกู้จากธน าค าร

ใส่ความเห็น