เผยเงื่อนไขพักหนี้โดยไม่ต้องไปถึงธนาคาร

เผยเงื่อนไขพักหนี้โดยไม่ต้องไปถึงธนาคาร

ธนาค ารออมสิ น จัดเต็ม ช่วยลู กห นี้ ห่างCV แค่อยู่บ้ าน ก็ พักห นี้ สูงสุด 6 เดือน ไม่ต้องไปลงทะเบี ยน ที่ธนาค าร

ธนาค ารออมสิ น ออกโครงก ารเอาใจลู กค้ า อีกแล้วค่ะหลัง จ ากที่ออกมาตรก ารพักชำระห นี้ให้ลู กค้ า เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 ที่ผ่ านมา

ล่าสุด แสดงความห่ วงใยต่อลู กค้า ที่อย ากพักชำระห นี้ซึ่งปกติจะต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาค าร

ออกมาตรก ารให ม่ ขอพักห นี้ ได้ ไม่ต้องไปธนาค าร เเค่มีบัตรเดบิต (บัตรกดเงิ น)เนื่องจาก

ในมาตรก ารพักชำระห นี้ นานสุด 6 เดือน เพื่อช่วยลู กค้ าร ายย่อย มีผู้ได้รับสิ ทธิ์เป็นจำนวนมาก

จึงเปิดให้ลงทะเ บียนผ่ านทางแอป MyMo ของ ธนาค ารออมสิ น

ถือเป็นประโยช น์ต่อ ผู้ที่ต้องการพักห นี้อย่ างมาก ในย ามที่เร าไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าก ารแพ ร่ระบ าดของเ ชื้อCVจะประชิดตัวเร าขนาดไหน

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่ างดี และขอให้ปลอดภั ยค่ะ

ใส่ความเห็น