ธกส. Smart Cash

ธกส. Smart Cash

ธนาคารธ.ก.ส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออกมาปล่อยสินเชื่อ Smart Cash ให้กู้ยืมเงินได้สูงสุด 5 หมื่นบาท สำหรับผู้ที่ถือบัญชีธนาคาร ธกส. ธ.ก.ส. กู้

เงินได้สูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เปิดรายละเอียดและวิธีกู้เงิน มีเงื่อนไขอย่างไรเช็กได้ที่นี่

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือน และป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ สามารถขอได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

ชำระต้นเงิน และดอกเบี้ย ให้เสร็จพร้อมกันไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไป ในอัตราตามที่ธนาคาร

ประกาศ ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงิน คงเป็นหนี้ ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

ค่าธรรมเนียม

อัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดย ให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญากู้เงิน ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยาย ระยะเวลาชำระหนี้

การผ่อนชำระ

คำนวณดอกเบี้ย แบบลดต้นและลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า ตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ

อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ผิดนัดชำระ

เรียกเก็บดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ สูงสุดตามประกาศของ ธ.ก.ส. (MRR + 3) บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี (MRR + 3 + 3) นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระ จนกว่าจะชำระหนี้ต้น

เงิน ส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรผ่อนผัน

หลักประกันในการขอเงินกู้

ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

บุคคล 2 คนค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท

ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไขการกู้เงิน

บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ ผ่านทางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิต โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวัน

ที่ทำการเบิกเงินกู้

ช่องทางในการขอสินเชื่อ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ โทร 0-2555-0555

ใส่ความเห็น