ปภ.นนทบุรี ออกประกาศด่วนที่สุด ระดับน้ำท้ายเขื่อน​เพิ่มสูงขึ้น

วันนี้ (26 ก.ย.2564) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นนทบุรี ฝากประกาศ ระบุว่า ด่วนที่สุดโทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีที่ นบ (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๓๔๔๙

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัดถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี

นายอำเภอปากเกร็ด นายอำเภอบางกรวย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครทุกแห่ง

นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย นายกเทศมนตรีเมือบางศรีเมือง นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลาง ได้มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0๖๑๐/ว ๓๑๔

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้รับการประสานจากกรมชลประทาน แจ้งว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตก สะสมต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน

และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อน

เจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ

C.๒ จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๒,๔0๐ – ๒,๕00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทานได้ใช้การ

บริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง

แต่ยังคงจำเป็นต้อง ปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง ๒,๔00 – ๒,๕00 ลูกบาศก์มตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ ระดับ

น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ ..๓๐ – ๑.0๐ เมตร

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนนทบุรี จึงให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้1.ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนใน

พื้นที่อย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัย

อยู่ในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผน

เผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย

ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง2.ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน บริษัท

ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยา

อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์

อย่างใกล้ชิด 3.รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุ ที่หมายเลขโทรศัพท์ –๒๕๘๑-๒๔๗๑ โทรสาร

-๒๕๘๑-๒๔๗๔เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด(นางสา

วอโรชา นันทมนตรี)รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด หมายเหตุ : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับวิทยุด่วนที่สุดฉบับนี้แล้ว ขอให้เสนอผู้

บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการทันที

สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ใส่ความเห็น