เตือน 12 จังหวัด ปภ.สั่งเตรียมรับมือน้ำหลาก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย แจ้งเตือน 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังผลกระ

ทบจากน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

และสมุทรสาคร รวมถึงกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากปภ.เตือน 12 จังหวัด ระวังน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่ม

แม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา

และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังและ

ติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำ และประกาศเตือนภัย

จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย

และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์

และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อำนวยการกลาง

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำกับกรมชลประทาน พบว่า ในห้วง

เวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่อง

บริเวณประเทศไทยตอนบน และคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26-30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้

ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง

ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้นคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์

ประมาณ 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

กรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อน

เจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30-1.00 เมตร ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2564 ในบริเวณลุ่มต่ำ

นอกคันกั้นน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

จึงได้ประสาน 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี

นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมถึงกรุงเทพมหานคร

ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่ม

สูงขึ้นต่อเนื่องให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการระบายน้ำ

จากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น

งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหารริมน้ำ เป็นต้น

และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และประกาศเตือนภัยจาก

หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของ

ขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน้ำ ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย

เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงหากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถ

แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784”

โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วย

เหลือโดยด่วนต่อไป

ใส่ความเห็น