อ่างแตกแล้ว ประกาศอพยพชาวบ้าน

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา โคราช แจ้งเตือนการระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ฉบับที่

2 ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนครราชสีมา โคราช ได้รับแจ้ง จากโครงการชลประทานนครราชสีมา ว่าเนื่องจากปริมาณน้ำจากลำเชียงไกร ตอนบน และลำน้ำสาขามี

ปริมาณป็นจำนวนมาก และได้ระบายลง อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็นจำนวนมาก (ข้อมูล ณ เวลา 14.09 น.วันที่ 26 ก.ย.64) ระบายน้ำลงลำน้ำเดิม 66.43ลบ.ม.

ระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน 101.72 ลบ.ม.

รวมการระบายน้ำ 168.15 ลบ.ม. ส่งผลให้ระดับน้ำในลำเชียงไกร “โคราช” และลำน้ำสาขา มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อ

พื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝังลำน้ำ และพื้นที่ริมตลิ่ง

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา โคราช พิจารณาแล้วขอให้ดำเนินการ ดังนี้1.ให้อำเภอด้านท้ายอ่างฯ ได้แก่

อำเภอโนนไทย พระทองคำ เมืองนครราชสีมา โนนสูง พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย

และอำเภอเมืองยาง แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการควบคุมสถานการณ์ ให้

อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย ในระดับสีส้ม

โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำ ให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูงกว่าที่เคย ระวังติดตามมวลน้ำไหลเชี่ยวแรง ดูแลเด็กเล็ก

และคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง โคราช”2.ประสานท้องถิ่น

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญทางเศรษฐกิจ จัดหาและสนับสนุนกระสอบทราย ให้กับประชาชนเพื่อปิดกั้นน้ำเข้าบ้านเรือนและพื้นที่สำคัญ จัด

รถกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนให้ทั่วถึง

และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ประสานกำลังพลสนับสนุนการอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงที่เตรียมไว้ล่วงหน้า จัดตั้งโรงครัว หรือครัวพระราชทาน

เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ โคราช

3แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึงขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิด

4.กรณีการอพยพประชาชน ขอให้ไม่ต้องห่วงทรัพย์สิน ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิต และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

5.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง จะมีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจตรา ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันผู้ฉกฉวยโอกาสขโมยทรัพย์สิน

6.รายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินการ ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยพร้อมภาพถ่ายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาทราบทันที จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

ทั้งนี้ จากอิทธิพลพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดฝนตกในปริมาณมาก ไม่น้อยกว่า 50 ล้าน ลบ.ม. รวมกับลำน้ำสาขาต่างๆ และปริมาณ

น้ำในพื้นที่ที่ค้างอยู่ โดยอ่างเก็บน้ำทั้งหมด ทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปริมาณน้ำเกินความจุทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ทางโครงการชลประทานนครราชสีมา โคราช ได้แจ้งเตือนปราชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายอ่างลำเชียงไกรตอนล่าง โคราช ให้

เตรียมขนของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันด้วย

ใส่ความเห็น