เปิดวัน โอนเงินเยียวยา ม.33 ม.40 เงินเข้า10000

ผู้ประกันตน ม.33 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้เเก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.5 ล้านคน

ประกันสังคม เตรียมโอนเงินเยียวยา 2,500 บาท รอบ 2 ในช่วงวันที่ 27 28 ก.ย. 64 นี้ ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์เอาไว้

หากคุณสมบัติตามเกณฑ์แต่ขึ้นไม่ได้รับสิทธิ ให้เช็คสิทธิประกันสังคม ยื่นทบทวนสิทธิ ภายใน 31 ตุลาคมนี้ www.sso.go.th

ด้านในส่วนของการเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.40 มาตรา 40 ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวนสิทธิ มีสถานะสีเขียว หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้

ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี,

ยะลา และ สงขลา ที่สมัคร มาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์,

ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และ อ่างทอง ที่สมัคร มาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวัน

ที่ 24 สิงหาคม 2564

สรุปวันโอนเงินเยียวยา ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ภายในเดือน กันยายน 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 หรือ ม.40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และ สิงห์บุรี กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา

40 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,935,325 คน คนละ 5,000 บาท

วันที่ 21 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 39 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา

นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,164,382 คน คนละ 5,000 บาท

เช็คสิทธิประกันสังคม 27-28ก.ย. เงินเข้า 10,000

วันที่ 22 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 40 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี

ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน คนละ 5,000 บาท

วันที่ 23 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 40 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี

ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,953,767 คน คนละ 5,000 บาท

โอนเงินเยียวยา 2,500 บาท ม.33

วันที่ 27 กันยายน 2564

เริ่มโอนเงินเยียวยา มาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน คนละ 2,500 บาท

โอนเงินเยียวยา 2,500 บาท ม.33

วันที่ 28 กันยายน 2564 เริ่มโอนเงินเยียวยา มาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดง

เข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี

ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,017,296 คน

คนละ 2,500 บาท

วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยา ม.40 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา แลพระนครศรีอยุธยา

ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่

ในช่วงวันที่ 4 สิงหาคม – 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 แสนคน คนละ 10,000 บาท

โอนเงินเยียวยา 2,500 บาท ม.33

ทั้งนี้ ประกันสังคม แจ้งว่า ผู้ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าได้รับสิทธิ มีสถานะสีเขียว แต่ไม่ได้รับเงิน ไม่ต้องทบทวนสิทธิ ให้ตรวจสอบข้อมูล

บัญชีพร้อมเพย์ และชื่อของตนเอง

จากนั้นรอรับเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ถูกต้อง โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินรอบเก็บตกทุกวันพฤหัสบดีของเเต่ละสัปดาห์ จนได้

รับครบทุกคน

หากมีคุณสมบัติครบ เป็นผู้ประกันตนสัญชาติไทย อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด และอยู่ใน 9 กลุ่มกิจการ แต่ไม่ได้รับสิทธิ สามารถเช็คสิทธิประกัน

สังคม ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ ภายในวันที่ 31 ต.ค.64

ใส่ความเห็น