12 จังหวัด เตรียมรับมวลน้ำหลาก

หลังจากประเทศไทยได้รับอิทธิพลจาก พายุเตี้ยนหมู่ หรือ พายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ ที่ ส่งผลให้ภาคอีสาน ภาคกลางตอนบน รวมไปถึง

กรุงเทพฯและปริมนฑลได้รับผลกระทบอย่างหนัก

ซึ่งล่าสุด ปภ. ได้แจ้งเตือน 12 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่ม

แม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา

โดย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ

เจ้าพระยา รวมไปถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่ง

แม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำ และประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน อปท.

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด

24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

(กอปภ.ก.) ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่า จากการติดตาม

สถานการณ์น้ำกับกรมชลประทาน พบว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน จาก

สถานการณ์ดังกล่าว จึงคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 กันยายน 2564

ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อน

เจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยกรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัด

ยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังจำเป็นต้องปรับ

เพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูง

เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร

ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2564 ในบริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ดังนั้น ปภ. จึงได้ประสาน 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่

1. อุทัยธานี 2. ชัยนาท 3. สิงห์บุรี 4. อ่างทอง

5. สุพรรณบุรี 6. พระนครศรีอยุธยา 7. ลพบุรี 8. ปทุมธานี 9. นนทบุรี 10. สมุทรปราการ 11. สมุทรสาคร 12. กรุงเทพมหานคร

ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย

เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการระบายน้ำจาก

เขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหารริมน้ำ แพเรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

ทั้งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมใน

การขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม

และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน้ำ ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อม

ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การเตือน 12 จังหวัดระวังน้ำหลาก สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

จังหวัดดังกล่าว ขอให้เตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำด้วยนะคะ

ใส่ความเห็น