เริ่มจัดการเรี ยนการสอ นเ ต็มรูปแ บบ

จัดการเรี ยนการสอ นเ ต็มรูปแ บบ

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า น ายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนั กงานเข ตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ได้มีหนังสือด่ วนที่สุด เกี่ย วกับการเปิ ดเทอม เรื่ อง การปรั บเปลี่ ยนการจัดการเรีย นการสอนของสถ านศึกษา

ภาคเรีย นที่1ปีการศึกษา 2564 ถึงผู้อำนวยการโรงเรีย นทุกแห่งในสังกั ด ในพื้นที่จังห วัดบึงกาฬ มีเนื้อหาดังนี้

ด่ วนที่สุด

ที่ ศธ .๔๒๗๔๒ส๙๘

สำนั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาบึงกาฬ

๕๑๑ หมู่ที่ ๗ ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์

อำเภอเมืองบึงกาฬ จังห วัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐

๒๕ สิงหาค ม ๒๕๖๔

เรื่อ ง การปรั บเปลี่ ยนการจัดการเรี ยนการสอนของสถ านศึกษา ภาคเรีย นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวั ดบึงกาฬ

เรี ยน ผู้อำนวยการโรงเรี ยนทุกแห่ง ในสังกั ด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนั กงานเข ตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด่ วนที่สุด ที่ ศ5 o๔๒๗๔/๒๔๑๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาค ม ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนั กงานเ ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด่ วนที่สุด ที่ ศ5 -๔๒๗๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาค ม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนั กงานศึกษาธิการจังหวั ดบึงกาฬ ที่ ศธ ๑๒๑๒๕/ว ๙๔๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาค ม ๒๕๖๔

เนื่ องด้วยสถ านก ารณ์

ร ายให ม่ที่เพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อ งทั้งระดั บประเทศและระดั บจังหวั ดบึงกาฬ อีกทั้งจังหวั ดบึงกาฬได้กำหนดให้แต่ละ

อำเภอใช้สถ านที่เป็นโร งบ าลสนา มตามลำดับ คือ (๑) โร งแร มหรือรีสอ ร์ท (๒) สถ านศึกษา (๓) วัด

โดยคณะกรร มการโร คติ ดต่อจังห วัดบึงกาฬได้พิจ ารณาในคร าวประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาค ม ๒๕๖๔ ณ

ห้องประชุมภูทอก ชั้น ๒ ศาลากล างจังหวั ดบึงกาฬ มีมติเห็นชอบให้สำนั กงานศึกษาธิการจังหวั ดบึงกาฬสาม ารถตั ดสิ นใจ

ในการป รับเปลี่ ยนการจัดการเรี ยนการสอนของสถ านศึกษาในพื้นที่จังหวั ดบึงกาฬ ประจำภาคเรี ยนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การเปิ ดเรีย นของสถ านศึกษาระหว่างวันที่ ๑ กันย ายน – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้จัดรูปแบบการเรีย นการสอนแบบ

On Air/On Line/On hand และ On Demand เพื่อความปล อดภั ยของครู, บุคล ากรทางการศึกษานักเรี ยน และผู้ปกครองนักเรีย น

๒. การเปิ ดเรี ยนของสถ านศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้จัดรูปแบบการ เรีย นการสอนแบบเต็มรูป

(On Site) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถ านศึกษา เพื่อความปล อดภั ยของครู, บุคล ากร, นักเรีย น และผู้ปกครอง

ทั้งนี้การเปิ ดเทอม ของแต่ละเข ตพื้นที่การศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ที่สำนั กงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

กระทร วงศึกษาธิการ ได้เปิ ดช่องให้อำนาจที่สาม ารถดำเนินการได้

ใส่ความเห็น