เปิ ดยืมผ่ านเเอป MyMo สินเ ชื่ออิ่มใจ ธนาคา รออมสินช่ว ย ร า ยละ 1 เเสน

เปิ ดยืมผ่ านเเอป MyMo สินเ ชื่ออิ่มใจ ธนาคา รออมสินช่ว ย ร า ยละ 1 เเสน

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยธุรกิจร้ านอาหารหรือเครื่องดื่ม

ปล่อยสินเชื่ อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ “สินเชื่ ออิ่มใจ” ให้กู้ได้ไม่เกินร ายละ 100,000 บ าท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน

ปลอดชำระเงิ นงวด 6 เดือน คิดอัตร าดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี

เเละยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเ ชื่อ

ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งเเต่วันที่

11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงิ นโครงการ

เเนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

เเนบรูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อ

เป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการเเละการเป็นเจ้าของ

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็ปไซด์ ธนาคารออมสิน

ได้หลังจากลงทะเบียนเเล้วภายใน 5 วันทำการ

คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่เเอป MyMo

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติวงเ งินสินเชื่ อต่อร ายสูงสุด

100,000 บ าท ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงิ นต้นเเละ

ดอกเบี้ย 6 งวดเเรก รับคำขอสินเชื่ อถึงวันที่

31 ธันวาคม 2564 คาดจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการประมาณ 40,000 ร าย

วงเงิ นสินเชื่ อเฉลี่ยร ายละ 50,000 บ าท

หาบเร่ เเผงลอย ปล่อยสินเชื่ อ 10,000 บ าท

สำหรับผู้ประกอบการร้ านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้ านเเบบเคลื่อนที่ได้ เช่น

หาบเร่ เเผงลอย รถเข็น เป็นต้น สามารถเข้าร่วมมาตรการสินเชื่ อผ่อนปรนของ

รั ฐบ าลที่มีอยู่ ได้เเก่ มาตรการสินเชื่ อสู้ภัย Cv โดยธนาคารออมสินสนับสนุน

สินเชื่ อวงเงิ น 10,000 บ าทต่อร าย ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ปี

ปลอดชำระเงิ นต้นเเละดอกเบี้ย 6 เดือนเเรก รับคำขอสินเชื่ อถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หรือโครงการอื่น ๆ ที่ธนาคารออมสินดำเนินการเอง เช่น สินเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน สินเ ชื่อ Street Food เป็นต้น

ใส่ความเห็น